name

Permeable belægningssystemer til afledning af regnvand

Projektstart februar 2011. Projektafslutning juni 2014.


En stor del af regnvandet ledes i dag til underdimensionerede afløbsledninger, som er etableret for mange år siden, og derfor ikke tager hensyn til de senere års udvikling mht. regnintensiteten. Med stigende belægningsarealer i Danmark medfører dette, at oversvømmelser forekommer oftere og med mange uhensigtsmæssige følger, så som forurening af vandløb, søer og kystvande, betydelige materielle skader samt alvorlige sundhedsmæssige risici for befolkningen.

Der er således et akut behov for at aflaste det eksisterende kloaknet i forhold til regnvand.

En ideel løsning på problematikken består af en de-kobling af regnvandshåndteringen, således at eksisterende og ny anlagte kloakledninger afleder spildevand, mens regnvand nedsives lokalt f.eks. ved nedsivning gennem permeable belægninger. For at dette kan blive en realitet er det nødvendigt at optimere belægningerne i forhold til bortledningsevnen samt at dokumentere kvaliteten af det vand der ledes gennem belægningerne til grundvandsressourcerne.

Mål for projektet

Projektets hovedformål er at udvikle, optimere og dokumentere permeable belægningssystemer, således at systemerne har den fornødne rensningseffektivitet, optimal bortledningsevne på min. 200 l/m2/min og opfylder krav til bl.a. holdbarhed og æstetik.

Delmål

Projektets hovedformål nås gennem opfyldelse af delmål, herunder:

  • At teste prototyper på permeable belægninger op imod opstillede kvalitetskriterier. Disse tests vil foregå på laboratoriebasis samt ved fuldskalaforsøg.
  • At udvikle en bærelagsopbygning baseret på danske materialer med maksimal udnyttelse af hulrumskapacitet (reservoirkapacitet).
  • At dokumentere gennem fuldskalaforsøg at de permeable belægningssystemer opfylder kravene til permeabilitet, holdbarhed samt rensningseffektivitet.

Deltagere

  • Teknologisk Institut (Projektleder)
  • HedeDanmark
  • Københavns Kommune
  • IBF
  • NCC A/S
  • Midtgaard A/S